Fundacja

Fundacja Pomysłodalnia powstała z potrzeby osób, które swoją wieloletnią aktywność  społeczną i kulturalną  postanowiły sformalizować. Pomysłodalnia jako projekt obecnych założycieli Fundacji narodziła się już w 2002 roku w Gdyni, inicjując wydarzenia artystyczne, wokół których gromadziło się artystyczne środowisko lokalne a jednocześnie z pomysłów korzystały różne organizacje non profit. Od tego czasu, przez ponad 10 lat, udało się wydać wiele tomików lokalnych poetów ( w tym m.in. Jerzego Edwarda Stachury, Janusza Pierzaka, Zbigniewa Szymańskiego, Grzegorza Lewkowicza, Bogumiły Gussman), zorganizować różne przedsięwzięcia kulturalne, jak benefisy (np. Mańkowski Fest), koncerty charytatywne z okazji WOŚP (przez kilka lat w Klubie Ucho i przez trzy ostatnie lata wspólnie z Teatrem Wybrzeże – „Śpiewający aktorzy”) czy koncert „Dla Ani”, projekty edukacyjno-kulturalne (np. „Sprawa operacyjnego rozpoznania” z Europejskim Centrum Solidarności i Teatrem Wybrzeże), projekty teatralne (dwie edycje „Lata w teatrze”, warsztaty artystyczne w ramach Tygodnia Sztuki). Założyciele Fundacji powołali do życia DKF Pomyslodalnia (w jego ramach nakręcono również kilka filmów z udziałem mieszkańców Trójmiasta), internetowy wortal Port Kultury (portkultury.pl dla którego bazą są ludzie i materiały z Gazety Świętojańskiej).  Pomysłodalnia  aktywnie uczestniczyła w rożnych akcjach społecznych, zapraszając artystów do wyrażania zdania (np. poprzez Manifest Otwarty: Gdynia razem dla kultury), zapraszając mieszkańców do głosowania na swoje miasto (nagrodzona kampania „Gdynia w Monopoly” ), zapraszając mieszkanki Trójmiasta do społecznego projektu teatralnego Chórraa. Fundacja powołała również do życia Teatr Umiejętności dla dzieci i mlodzieży – to nowatorski projekt edukacyjno-kulturalny, którego celem jest wszechstronny rozwój każdego uczestnika. Skierowany do różnych grup wiekowych uwzględnia specyfikę wieku i każdego uczestnika.

Prestiżowym dzialaniem kulturalnym Fundacji jest prowadzenie wortalu teatralnego Pomorze Kultury (pomorzekultury.pl)  poświęconego wszelkiej aktywności związanej z teatrem w województwie pomorskim. To nowatorska propozycja ukazania różnorodności życia teatralnego skierowana do specjalistów i animatorów życia teatralnego, instytucji, placówek i organizacji teatralnie aktywnych oraz oczywiście zainteresowanych widzów.

Fundacja współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami oświatowymi różnych szczebli, z organizacjami pozarządowymi w całym kraju, z instytucjami kultury, z ośrodkami wsparcia i pomocy psychologicznej, instytucjami samorządowymi. Ludzie Fundacji od lat aktywnie uczestniczą w życiu społeczeństwa obywatelskiego, działają na rzecz rozwoju III sektora, wchodzą w skład kapituł przyznających nagrody artystyczne i teatralne w regionie, są recenzentami teatralnymi.

Celami Fundacji są:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności kulturalnej, edukacyjnej,  wydawniczej, promocyjnej, społecznej i pomocowej samodzielnie lub we współpracy i na rzecz innych organizacji, instytucji, firm, środowisk, osób fizycznych
  •  inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
  • inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz osób i grup defaworyzowanych społecznie
  • aktywność w dziedzinie ekologii
  • podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej,
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych