Statut

 

STATUT

Fundacji Pomysłodalnia

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1 Nazwa, siedziba i teren działalności

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Pomysłodalnia”.
 2. Siedziba Fundacji jest miasto Rumia.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Fundacja używa pieczęci z napisami wskazującymi jej nazwę i siedzibę

 

§ 2 Podstawa prawna

 1. Fundacja działa na podstawie:

a)      Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

b)      Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

c)      Aktu Założycielskiego z dnia 14.02.2013 r.

d)     Niniejszego statutu

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrami właściwymi ze względu na cele Fundacji są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej.

 

Cele i formy działania Fundacji

§ 3 Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

– inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności kulturalnej, edukacyjnej,  wydawniczej, promocyjnej, społecznej i pomocowej samodzielnie lub we współpracy i na rzecz innych organizacji, instytucji, firm, środowisk, osób fizycznych

– inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

– inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz osób i grup defaworyzowanych społecznie

– aktywność w dziedzinie ekologii

– podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej,

– działalność na rzecz społeczności lokalnych

§ 4 Realizacja celów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wzbogacanie możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego
 2. Wychowanie i oświatę
 3. Działalność informatyczną, e-learningową, kształcenia na odległość
 4. Podnoszenie kwalifikacji kadr nowoczesnej gospodarki
 5. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową
 6. Promocję wolontariatu
 7. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 8. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 9. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych, w tym w oparciu o prawa człowieka
 10. Działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
 11. Ochronę i promocję zdrowia poprzez wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
 12. Działalność mediacyjną
 13. Działalność charytatywną
 14. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży
 15. Działalność wydawniczą, poligraficzną i badawczą
 16. Popieranie wszelkich działań o charakterze społecznym i kulturalnym oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w oparciu o różne formy przekazu
 17. Popieranie i aktywizowanie ekologiczne społeczeństwa oraz tworzenie dobrych praktyk
 18. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 19. Promocję współpracy międzynarodowej

§ 5 Formy działalności

 1. Fundacja prowadzi we własnym zakresie, organizuje bądź bierze udział w organizacji przedsięwzięć i projektów o charakterze edukacyjnym, naukowym, promocyjnym, kulturalnym, wydawniczym i pomocowym w oparciu o różne formy, w tym:

a)      programy edukacyjne, wydawnicze, pomocowe, kulturalne

b)      organizację imprez artystycznych i kulturalnych

c)      konferencje, warsztaty, szkolenia kursy, poradnictwo

d)     tworzenie i prowadzenie portali internetowych

e)      tworzenie i montaż filmów

f)       wydawanie książek i różnego rodzaju publikacji

g)      prowadzenie poradni i ośrodków

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 6

Majątek Fundacji tworzą:

 1. Fundusz Założycielski Fundacji ustanowiony w dniu 14 lutego 2013 roku w kwocie 3.960 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)
 2. Dochody z tytułu:

a)      darowizn, spadków, zapisów

b)      dotacji, subwencji oraz grantów

c)      zbiórek i imprez publicznych

d)     dochodów z majątku trwałego, ruchomego, praw własności intelektualnej

e)      zysku z lokat w bankach i innych form lokaty kapitału

 1. Cały dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności.
 2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji mogą uzyskać tytuł honorowy lub wyróżnienie według odrębnego regulaminu.

 

Władze Fundacji

§ 7

Władzami fundacji są:

a)      Rada Fundacji,

b)      Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 8

 1. Radę Fundacji powołuje Fundator na okres trzyletniej kadencji, określając liczbę jej członków, od dwóch do trzech.
 2. W skład Rady może wchodzić Fundator.
 3. W zależności od liczby członków, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Fundator może odwołać Radę Fundacji przed upływem kadencji.
 5. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd, uchwala programy działania Fundacji, rozpatruje roczne sprawozdania Fundacji, podejmuje wiążące uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją, likwidacji bądź zawieszenia działalności Fundacji.
 6. Posiedzenia Rady:

a)      Odbywają się nie rzadziej niż raz do roku

b)      Posiedzenie zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady

c)      Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.

d)     Rada Fundacji może podejmować uchwały korespondencyjnie (mailowo), jeżeli członkowie wyrażą zgodę na taki tryb

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji przed upływem kadencji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Rady.
 2. Do zadań Rady należy powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

 

Zarząd Fundacji.

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek: śmierci, złożenia rezygnacji, popełnienia czynu karalnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu, odwołania przez Radę Fundacji.
 3. Członkowie zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie.
 4. Umowę w sprawie zatrudnienia członka Zarządu podpisuje w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      reprezentuje Fundację i prowadzi jej sprawy,

c)      uchwalanie regulaminów, przyznawanie tytułów honorowych, nagród, stypendiów, odznak, medali i innych wyróżnień,

d)     sporządza corocznie sprawozdanie z działalności za rok ubiegły

e)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f)       opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

g)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

i)        przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność ponad połowy liczby jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów o pojęciu uchwały decyduje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 10

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji.

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 11

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub z innych względów
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji
 3. Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się na rzecz Fundatora lub innej fundacji.

 

 

§ 12

Statut w brzmieniu jak powyżej wchodzi w życie z dniem 19.02.2013 roku.